مقالات

گردآوری: پوران مبینی، کارشناس ارشد تکنولوژی بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری دکتر بابک خیام باشی و دکتر حمیدملاحسینی  اعضای هیئت علمی مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب...
تهیه کنندگان :مهندس علی اکبر ندرلو - مهندس پیمان دوامی  مدیر و معاون مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز
دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکوئی
دنیای اقتصاد- مترجم: رویا مرسلی
تألیف: مریم عبد موسوی کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست و تنوع زیستی
تألیف : مهندس علی اصغر سلیمی مدیر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی
تألیف : مهندس علی اصغر سلیمی مدیر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی
تهیه کننده:  مهندس صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان
گردآورنده : مهندس علی راه انجام – کارشناس ارشد کشاورزی و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران .
تهیه و تدوین: علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران
تهیه و تدوین: علی راه انجام  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران
ترجمه و تدوین: سیمین عبداللهی کارشناس بازرگانی خارجی