مقالات

تهیه کننده: علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران   کارآفرینی در سازمان های دولتی و خصوصی (بخش سوم)
دنیای اقتصاد- گردآورندگان: دکتر رحمن عابدین‌زاده‌ نیاسر، پوریا روانستان
تهیه و تنظیم: مهندس علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران
دنیای اقتصاد- نویسندگان: حافظ محفوظی- علیرضا محفوظی
تهیه و تنظیم : مهندس علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران
دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکوئی
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی
دنیای اقتصاد- نویسندگان: دکتر رحمن عابدین زاده نیاسر، پوریا روانستان
دنیای اقتصاد- نویسندگان: مهدی سیفی- رقیه امامی
دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکوئی
دنیای اقتصاد- گروه نیرو
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی
دنیای اقتصاد-دکتر حسن اسماعیل‌زاده/ عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی
دنیای اقتصاد- نویسنده: محمد کردبچه مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی