مقالات

نویسنده: حامد هدایی
مترجم: امیرعلی رمدانی
نویسنده: کتایون شمشادی
کشاورزی- فرصت امروز
محمدحسین بابالو
  بازسازی برند یکی از بهترین استراتژی هایی است که می تواند آینده شرکتی را که با بحران های جدی مواجه است، تغییر دهد. زمانی که فروش تان کاهش پیدا می کند، یا برند اصلی و مدل کسب وکارتان مو...