مقالات

از: رحمان امامی –کارشناس ارشد-مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران  
آسیب شناسی صنعت تولید بذر در بخش هزینه‌ها   محمدرضا لطفی نزاد: کارشناس ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه بذر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاوزی پوران مبینی: کارشناس ارشد بذر شر...
تهیه کنندگان: 1. پیمان دوامی: دانش آموخته دکتری زراعت و معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 2. محمدرضا لطفی نژاد: کارشند ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های ...
فرصت امروز
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
مهندس رحمان امامی- کارشناسی ارشد مدرس دانشگاه و مسئول روابط عمومی و آموزش فنی استان مازندران
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
تهیه کننده : مهندس رحمان امامی کارشناس ارشد مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی استان مازندران
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
فرصت یامروز- مترجم: علی آل عل
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
تهیه کننده : مهندس رحمان امامی/ کارشناس ارشد مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی استان مازندران
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی