مقالات

مترجم: سیمین راد
تهیه و تنظیم: معاونت بازرگانی
تهیه و تنظیم: حسین زمانی
گردآوری: حسین زمانی 
روان شناسی رنگ ها به عنوان یکی از جالب ترین و جنجالی ترین جنبه های بازاریابی شناخته می شود. علت: اکثر مکالمات امروز در مورد رنگ ها و تحریک کنندگان احساسات، شواهد بی نظیر و تبلیغاتی هستن...
بازاریاب ها این استعداد را دارند که نسبت به ایده ها و باورهای خود علاقه و اشتیاق وافری داشته باشند؛ موضوعی که موفقیت شما در گرو پاک کردن آن از ذهن خویش است. ذهن یک بازاریاب بعضا می تواند چیزی ...
تهیه و تنظیم: حسین زمانی
تهیه و تنظیم: حسین زمانی