روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان :

توزیع بیش از 9000 تن انواع کودشیمیایی بین کشاورزان استان کرمان دربهمن ماه

.

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از توزیع بیش از 9000 تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان استان کرمان از طریق شبکه کارگزاری استان کرمان خبر داد  وی افزود دراین ماه  12 نوع کود شیمیایی توزیع شده است که مقدار ونوع این کودها عبارتند از 1- کود ازته شامل ( اوره – سولفات آمونیم گرانول – سولفات آمونیوم پودری) 6033 تن ،2- کود فسفاته شامل (سوپرفسفات تریپل – سوپرفسفات ساده – دی آمونیوم فسفات 1407 تن، 3- کود پتاسه شامل ( سولفات پتاسیم گرانول – کلرور پتاسیم – سولفات پتاسیم پودری)  1440 تن  4- سایر کودها شامل  (پلیت مرغی – ماکرو 15-8-15 و سولفات آهن )  130 تن

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید