مزایده فروش ضایعات گندم بوجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان،

در تارخ 97/11/29 اعضاء کمیسیون معاملات استان با حضور حراست استان نسبت به بازگشائی مزایده فروش ضایعات گندم بوجاری به مقدار 577/550 کیلوگرم از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نمودند و با توجه به مقایسه برآورد نرخ کارشناسی استان با نرخ های ارائه شده در سامانه ستاد برنده مزایده مشخص گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید