مزایده فروش ضایعات گندم بوجاری


تاریخ ارسال :

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

مزایده فروش ضایعات گندم بوجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان،

در تارخ 97/11/29 اعضاء کمیسیون معاملات استان با حضور حراست استان نسبت به بازگشائی مزایده فروش ضایعات گندم بوجاری به مقدار 577/550 کیلوگرم از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نمودند و با توجه به مقایسه برآورد نرخ کارشناسی استان با نرخ های ارائه شده در سامانه ستاد برنده مزایده مشخص گردید.