دوره آموزشي تكنيكهاي توانمندسازي نيروي انساني

اداره آموزش شركت خدمات حمايتي كشاورزي در راستاي ارتقاء توانمندي پرسنل شركت اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه نموده است .

 

اداره آموزش شركت خدمات حمايتي كشاورزي در راستاي ارتقاء توانمندي پرسنل شركت اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه نموده است .

به گفته رئيس اداره آموزش دو دوره كلاس آموزشي تكنيكهاي توانمندسازي نيروي انساني جهت مديران ستادي شركت خدمات حمايتي كشاورزي برگزار نموده است .

دكتر شهريار منصوري به عنوان مدرس در اين كلاسها حضور داشتند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید