پایان کیسه گیری کود کلرور پتاسیم فله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان کیسه گیری و صفافی و پارت چینی 500 تن کود کلرور پتاسیم فله استان به اتمام رسیده و آماده بارگیری و حمل  به بهره برداران  بخش کشاورزی می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید