بازدید از انبار شهرستان های سمنان ،دامغان ،شاهرود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

جناب آقای مهندس افضلی مدیریت استان به اتفاق همکاران  از انبارهای سازمانی استان در شهرستان های سمنان ،دامغان ، شاهرود بازدید بعمل آورده و شخصا در جریان نحوه کیسه گیری و موجودی کود ها قرار گرفتند و مقرر گردید اطلاع رسانی از وجود کود اوره فله توسط سایر تشکل ها انجام تا کشاورزان از وجود کود اوره فله بی اطلاع نباشند مراتب به پیوست عکس بازدید  جهت درج در سایت شرکت به حضور ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی معمول گردد .   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید