بازدید عضو محترم هیئت مدیره از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

صبح امروز عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی ستاد، مدیر توزیع، حمل و نگهداری و همچنین کارشناس مسئول امور استانها از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی بازدید و بازرسی به عمل آوردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید