تامین وتوزیع48تن کوداوره درشهرستان کنگاوراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار48تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان کنگاورتامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید