نشست صمیمی با مدیر عامل شرکت سهامی زراعی گلپایگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

نشست صمیمی مدیر و معاونت اداری ، مالی شرکت خدمات حمایتی استان با مدیر عامل شرکت سهامی زراعی گلپایگان آقای مهندس کریمی در خصوص تهیه و تامین نهاده های کشاورزی مورد نیاز برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید