تامین وارسال297تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردازابتدای اردیبهشت ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم ازمبداپتروشیمی کرمانشاه مقدار297تن کوداوره جهت بهره برداران استان قزوین تامین وارسال نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید