جلسه کمیته فنی دانه های روغنی

برگزاری جلسه آخرین وضعیت خرید و فرآوری بذر سویا گواهی شده و مادری و روند توزیع در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

جلسه ای با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان و ادیم  رئیس حوزه فنی این شرکت ، موس خانی رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد  کشاورزی استان، مهرآور مسئول واحد تحقیقات  ثبت و گواهی بذر و نهال استان وجمعی از شرکت های عامل خرید  در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی  سازمان جهاد  کشا ورزی  استان برگزار شد و در مورد آخرین وضعیت خرید و فرآوری بذر سویا گواهی شده و مادری و روند توزیع و برش شهرستانی بذر طبقه کواهی شده و مایه تلقیح  سویا بحث و تبادل نظر شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید