تامین وتوزیع73تن کوداوره درشهرستان روانسراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقداذ73تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان روانسرتامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید