تامین وارسال298تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم ازابتدای اسفندماه سال جاری تانیمه ماه مقدار298 تن کوداوره ازمبدا پتروشیمی کرمانشاه جهت شعبه استان زنجان تامین وارسال نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید