کود شیمیایی

تأمین کود شیمیایی برای شهرستان کبودرآهنگ استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: برای تأمین به موقع کود شیمیایی مورد نیاز کشت های بهاره شهرستان کبودرآهنگ، در تاریخ های 9 و 10 اسفندماه سالجاری، مقدار 75 تن کود شیمیایی اوره از مبداء انبار مرکزی شرکت به مقصد کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در آن شهرستان حمل شده است.
آقای الیاسی افزود کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان بر اساس لیست مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان، کود شیمیایی را در اختیار کشاورزان منطقه قرار می دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید