تامین وتوزیع299تن کوداوره درشهرستان روانسراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددربهمن ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار299تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان روانسر تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید