بازدید از کودهای شیمیایی اوره وارده به استان قم

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

به منظور اجرای نظام کنترل و کیفیت کودهای وارده به استان و دستورالعمل های مربوطه، در دی ماه سال جاری از حدود  1700 تن کود شیمیایی اوره وارده به انبار مرکزی استان قم بازدید بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید