جلسه باشگاه کشاورزان در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه باشگاه کشاورزان استان سمنان با حضور آقای مهندس دشتی و رئیس استان وهمکاران در روز دوشنبه 97/9/19راس ساعت 9صبح تشگیل گردید و موارد زیر مورد بحث و  تبادل نظر قرار گرفت     

1- اعطای کارت اعتباری از طریق بانک کشاورزی وپست بانک به کشاورزان

2-همکاری با نظام مهندسی کشور ومتخصصان گیاه پزشکی در خصوص مشاوره بهتر باشگاه کشاورزان

3-ارتباط با سازمانهواشناسی به طور ماهانه یا هفتگیجهتپیش بینی بهترآب و هوا

4-همکاری بیشتر با مرکز تحقیقات کشاورزی در خصوص آزمایش خاک

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید