حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در جلسه وبینار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان 

مورخ سیم دی ماه نود و نه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان بهمراه معاون و مسئول مالی شرکت در جلسه وبینار به ریاست جناب مهندس رسولی شرکت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید