تامین وحمل1416تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباهمکاری وهماهنگی پتروشیمی کرمانشاه موفق شدیم مقدار1416تن کوداوره جهت استان قم تامین وحمل نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید