صورتجلسه مجمع عمومی شرکت

ثبت صورتجلسه مجمع عمومی شرکت

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حقوقی و دعاوی

صورتجلسه مجمع عمومی  عادی سالیانه مورخ 1399/06/02 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  برای ثبت در روز نامه رسمی کشور تحویل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید