بسته بندی بچ 2 پارت2 سم کلرپیریفوس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک

علی اصغر سلیمی مدیر مجتمع شیمیائی آبیک گفت : بسته بندی بچ دو پارت 2 سم کلرپیریفوس در روز دوشنبه 17 آذرماه99 ،  توسط واحد تولید انجام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید