موجود برداری کود اوره در استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

به منظور موجودبرداری از کودهای اوره در انبارهای کارگزاران در تاریخ  3 مهر سالجاری کارگروه موجودبرداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم به انبار کارگزاری دشت قلعه اعزام و از تمامی کودهای اوره موجود در انبار این کارگزرای موجودی عینی و سیستمی تهیه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید