تامین وتوزیع انواع کوددرشهرستان روانسر استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردازابتدایسال تاکنون باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار2/484تن ازانواع کودهای شیمیایی جهت بهره برداران شهرستان روانسر تامین وتوزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید