برگزاری اوین جلسه ستاد زراعت استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس:

اولین جلسه ستاد زراعت استان فارس در سال زراعی جاری در تاریخ 21/7/1397با حضور مدیرو معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس وسایر اعضای ستاد در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل و با محوریت وضعیت آب وهوا و پیش بینی های فصلی و نیز توزیع نهاده های کشاورزی بحث وتبادل نظر صورت پذیرفت . ضمنا اقدامات صورت گرفته در خصوص تامین و حمل کود شیمیایی و رفع موانع موجود ،توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گزارش گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید