تامین وتوزیع کوددرشهرستان صحنه استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرشهریورماه سال جاری مقدار14/970کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل جهت بهره برداران شهرستان صحنه تامین وتوزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید