کود شیمیایی استان همدان

تخلیه 8500 تن انواع کود شیمیایی در انبار سازمانی و انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت در شهریور ماه سالجاری مقدار هشت هزار و 500 تن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در انبار سازمانی و انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تخلیه شده است. 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان افزود از مقدار هشت هزار و 500 تن انواع کود شیمیایی تخلیه شده شهریور در استان همدان، مقدار دو هزار و 400 تن کود شیمیایی ازته، سه هزارتن کود شیمیایی پتاسه و سه هزار و 100 تن کود شیمیایی پتاسه بوده است که از این مقدار نیز پنج هزار و 700 تن توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید