گزارش بازیدونمونه برداری ازکودهای وارداتی درمحل انبارمرکزی استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

براساس بخشنامه شماره 19024/96/55 مورخ 96/8/21 در خصوص دستورالعمل بازرسی و نظارت بر کودهاي وارداتی ، درتاریخ 99/6/24 ازکودهای سوپرفسفات تریپل به میزان 122 تن ارسالی ازبندرعباس کشتی وانتانگ استار  وکودسولفات پتاسیم به میزان 252 تن ارسالی بندرامام کشتی یونگ نینگ  درمحل انبارمرکزی استان تهران ، بازدیدونمونه برداری انجام و نمونه های گرفته شده جهت آنالیز به مدیریت مرکز تحقیقات و مطالعات کاربردی محترم مرکز تحقیقات کاربردي نهاده هاي کشاورزي ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید