توسط مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درکمیسیون اموراجتماعی مجلس شورای اسلامی تبیین شد.

تبعات توقف حمل نهاده های کشاورزی بر امنیت غذایی کشور

به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

در جلسه روز دوشنبه مورخ 97/07/09 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و با حضور معاونین وزارت خانه های راه و شهرسازی، کاروتامین اجتماعی، صمت و هم چنین نمایندگان تشکل ها و صنوف رانندگان حمل بار و مسافر مسایل و مشکلات رانندگان مورد توجه جدی قرار گرفته و تصمیمات مناسبی نیز اتخاذ گردید. در این جلسه مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درخصوص تبعات توقف حمل و نقل نهاده های کشاورزی در این مقطع حساس و آثار زیان بار ادامه این روند در تولید محصولات غذایی و امنیت غذایی کشور توضیحات مبسوطی را به کمیسیون ارایه نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید