بازدید کود خارج از شبکه

بازدید از فروشگاههای نهاده های کشاورزی خارج از شبکه و بازار های محیطی در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ،بازديد ی از فروشگاه های نهاده های کشاورزی خارج از شبکه و بازار های محیطی  كشاورزی در راستای نظارت و رعايت حقوق شهروندی توسط گروه پایش کودی انجام گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید