پایش و رصد کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان از انبارهای کارگزاران این شعبه در شهرستان رومشکان در مورخ 99/05/27 بازدید بعمل آورده و کودهای شیمیایی آنان را رصد و پایش نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید