آزمایشگاه کنترل کیفی کود

دریافت 5 نمونه کود ارسالی از استان های خراسان رضوی و تهران

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

نمونه های کود ارسالی از مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان های خراسان رضوی و تهران به تعداد 5 بسته دریافت و پس از کد گذاری در واحد قرنطینه در تاریخ 99/05/28 تحویل آزمایشگاه کنترل کیفی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید