پایش

کنترل مراکز عرضه کودهای یارانه ای

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل 

مسئول واحد کود جناب مهندس شیرزاد مورخه 99/05/14 از کود های یارانه ای موجود در مراکز عرضه استان اردبیل بازدید و کنترل به عمل آوردند . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید