بازدید از انبار بذور گندم استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی:

درادامه بازدید و بررسی کیفی بذور خریداری شده از انبار بذور استانها ، کارشناس بذر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی به همراه کارشناس ستاد و نماینده استان چهارشنبه 14 شهریور ماه سال جاری از انبار بذور گندم و جو استان مرکزی بازدید و نمونه برداری بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید