برگزاری مناقصه استان کردستان در اخرین روزفصل بهار سال99

برگزاری مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی استان کردستان

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی، در روز شنبه، سی و یکم خرداد ماه سال جاری، ساعت 10 صبح، با حضور اعضاءکمیسیون معاملات استان یاد شده و هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید