پایش و رصد کود شیمیایی استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

در راستای پایش و رصد کودهای شیمیایی هر ماه جهت تعیین کیفیت و کمیت کودهای شیمیایی وارده در سطح استان لرستان توسط گروه پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استاتن لرستان ضمن رصد و انجام بازدیدهای میدانی نسبت به نمونه برداری اقدام و جهت آزمایش به مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی ارسال می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید