برگزاری مناقصه واگذاری امور خدماتی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

امروز یکشنبه مورخ 11/03/99 جلسه بازگشایی پاکات تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در سالن جلسات شرکت با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و دبیر کمیسیون معاملات و اعضا این کمیسیون برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید