ارسال نمونه سموم غیر تولیدی به آزمایشگاه همکار جهت آزمایش

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

کارشناسان مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی کرج به اتفاق کارشناس آزمایشگاه مجتمع نسبت به نمونه برداری از 5 نمونه سم غیر تولیدی جهت آزمایش در دو ماهه اول سال 99 اقدام نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید