کیسه گیری 18600 تن انواع کود شیمیایی در استان آذربایجان غربی در سال 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از کیسه گیری و توزیع 18600 تن انواع کود شیمیایی در انبار سازمانی در سال گذشته خبر داد.

ایشان افزود: از کل 18600 تن کود شیمیایی، مقدار 16100 تن آن در انبار سازمانی شرکت و مقدار  2500 تن باقیمانده نیز در انبار کارگزاران کیسه گیری شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید