تمدید دو ماهه قرارداد نیروهای حفاظتی شرکت

تمدید قرارداد نیروهای حفاظتی شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ، 

با توجه به اتمام قرارداد نیروهای حفاظتی مدیریت استان تهران در تاریخ 99/1/31 و به دلیل عدم ابلاغ نرخ جدید افزایش حقوق کارگران ، در مناقصه99/1/19 موسسات حفاظتی شرکت کننده در مناقصه نتوانستند برآوردی از میزان افزایش سال جدید داشته و بدین لحاظ از بارگذاری قیمت در سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد ) صرف نظر نمودند  ، بر اساس پیگیری ها و مجوزهای صادره از سوی مسئولین مربوطه در ستاد شرکت مقرر شد تا انجام مناقصه بعدی دو ماه به صورت استعلام بهائ قرارداد مذکور ادامه یابد که براین اساس موسسه نظم پردازان امین با پاسخ به استعلام شرکت برنده این فقره از استعلامات گردید و یادآور می شود تاریخ بعدی مناقصه نیروهای حفاظتی  مدیریت استان و بازگشایی پاکات 99/2/27 اعلام شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید