انجام برگزاری مقدمات تشریفات مناقصات ، خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

احمد محمدزاده کارشناس مسئول امور قرارداد های این استان با بیان این مطلب افزود:

با عنایت به دستور العمل صادره از سوی مرکز در حال انجام برگزاری مقدمات تشریفات مناقصات در امور، حفاظت فیزیکی، خدمات و پشتیبانی ، خدمات خودرویی طبق ضوابط و رعایت اصول بهداشتی در استان خراسان رضوی نیز می باشیم. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید