برگزاری اولین مناقصه در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

برگزاری مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی در استان تهران

به گزارش وابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

در  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه سیزده هزار تن انواع نهاده های کشاورزی در روز شنبه،  مورخ شانزدهم فروردین ماه سال جاری، ساعت 10 صبح، با حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان یاد شده و هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید