روزنامه رسمی کشور

آئین نامه اجرای بند(ط) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حقوقی و امور دعاوی 

 

آئین نامه اجرایی بند (ط) ماده 29 قانون مدیریت خدمات در روزنامه رسمی کشور درج گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید