توزیع سموم کلرپیریفوس بین استانهای مختلف کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

مجتمع شیمیائی آبیک بمنظور تامین سموم مورد نیاز استانهای هدف ، در ده ماه اول سالجاری مقدار 48695 لیتر سم کلرپیریفوس بین شعب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توزیع نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید