روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران :

گزارش بازدید از مزارع پیمانکاران تولید بذر استان تهران

.

با هدف بررسی وضعیت مزارع گندم و جو در استان تهران ، کارشناسان شرکت به همراه محقق موسسه ثبت گواهی بذر از مزارع کشاورزی پیمانکاران در استانهای تهران ، البرز و قزوین بازدید کردند.

بنا به گزارش مهندس شیردل مسئول بذر استان سطح زیر کشت گندم و جو 720 هکتار بوده که ارقام کشت شده گندم شامل :پیشتاز ، سیوند ،سیروان و پارسی و ارقام جو شامل: نصرت ، یوسف ، گوهران در طبقات پرورشی سه ، مادری و گواهی شده می باشد که طی بازدید به عمل آمده از مزارع شرایط رشد، مناسب و در مرحله گل دهی گندم و رسیدگی جو است .

به گفته مهندس شیردل عملیات مبارزه با علف های هرز و آفت سن گندم و مخلوط کشی و همچنین استفاده از کودهای ریز مغذی در وضعیت بسیار مطلوب بوده است .

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید