درنیمه اول دی ماه صورت گرفت

توزیع بیش از چهارصدوبیست تن کوددرشهرستان رفسنجان استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: درنیمه اول دی ماه بیش از چهارصدوبیست تن انواع کودهای شیمیایی  از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان رفسنجان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید